Tanrı’nın Sözü (İncil), İsa Mesih hakkıda ne öğretiyor?

İsa kimdir?

Birçok kişi, O’nu övülmeye, sayılmaya layık olan, Tanrı’nın büyük bir peygamberi sayıyor. Başkalar, O’nu sahtekâr sayıyor.  O’nu reddettiler ve çarmıha gerdiler.  Ama bazılar için Mesih, sevgi ve tapınmaya layıktır ve peygamberden üstündür.  Gerçeği bilmek için, Tanrı’nın Sözüne bakmamız gerek.  Aşağıda O’nun hakkında öğrendiğimiz harika şeylerin bazıları yazılmıştır:

  1. Kutsallığı

Kutsal Kitap, İsa’nın günahsız olduğunu açık olarak ilân ediyor.  Petrus Elçi, ‘O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı’ (1 Petrus 2:22) diye tasdik ediyor.  Pavlus Elçi, O’ndan, ‘günahı bilmeyen Mesih’ (2 Korintliler 5:21) olarak hitap ediyor.  Başka bir yerde ‘kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkârlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış’ (İbraniler 7:26) İsa’dan söz edilir.  İsa düşmanlarına  ‘Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir?’ (Yuhanna 8:46) soruyla meydan okumuştur. Cinler bile, ‘Tanrı’nın Kutsal’ısın sen’ (Luka 4:34) diye bağırmışlardır.

Sadece Tanrı kutsaldır!

  1. Ebediyetten var olması

İsa’ya ‘Tanrı’nın Sözü’ adı verilmiştir.  Yuhanna, ‘Başlangıçta Söz vardı’ (Yuhanna 1:1) diye yazmıştır.  İsa, ‘İbrahim doğmadan önce ben varım’ (Yuhanna 8:58) demiştir.  İsa, dua ettiği zaman, ‘Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelik’ten söz etmiştir (Yuhanna 17:5).  İsa’dan söz eden Koloseliler 1:17, ‘Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir’ diye yazıyor.  Tanrı’nın peygamberleri, gelişinden önce Mesih hakkında yazmışlardır.  İsa’ya ‘Ebedi Baba’ (Yeşaya 9:6), ‘İsrail’i benim adıma yönetecek olan…Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanan [yönetici]’(Mika 5:2) olarak hitap ediyorlar.  Ebedi kraldır.

Sadece Tanrı ebedidir.

  1. Yaşam Kaynağı olması

İsa hakkında Yuhanna, şu sözleri söylüyor, ‘Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı’ (Yuhanna 1:4). İsa, kendi bu sözleri söylemiştir: ‘İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez’ (Yuhanna 14:6). ‘İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır’ (Yuhanna 11:25).  ‘Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul’a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi’ (Yuhanna 5:26).

Sadece Tanrı yaşam kaynağıdır!

  1. Doğasının değişmezliği

Aşağıdaki ayetler, İsa hakkıda çok açık ifadeler yapıyor:

‘İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır’ (İbraniler 13:8)

‘Onlar [dünya ve gökler]  yok olacak, ama sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. Bir kaftan gibi düreceksin onları, Bir giysi gibi değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın, Yılların tükenmeyecek’ (İbraniler 1:11,12).

Sadece Tanrı değişmez!

  1. Sınırsız gücü

İsa Mesih şöyle demiştir: ‘Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi’ (Matta 28:18). ‘Babam her şeyi bana teslim etti’ (Matta 11:27) Başka bir yerde Tanrı’nın Sözü, İsa’nın ‘güçlü sözüyle her şeyi devam ettirmesinden’ (İbraniler 1:3) söz ediyor. Peygamberler, gelecek olan Mesih’i ‘güçlü Tanrı’ olarak tasvir etmişlerdir.  İsa, ölülere yaşam verme yetkisine sahipti (Yuhanna 11:43,44; Luka 7:14).  Tüm insanların sonunda dirilmeleri, O’nun gücü aracılığıyla olacak.  ‘Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin O’nun sesini işitecekleri saat geliyor’ (Yuhanna 5:28).

Sadece Tanrı’nın gücü her şeye yeter!

  1. Sınırsız bilgisi

Öğretişinden dolayı hayran kalan öğrencileri, İsa’ya ‘Şimdi senin herşeyi bildiğini anlıyoruz’ demişlerdir (Yuhanna 16:30). Düşündüklerini bilen İsa, onlara ‘Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz?’ sormuştur.  Başka bir yerde bunu okuyoruz, ‘İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu.’ (Yuhanna 6:64). ‘Tanrı’nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih’i tanısınlar’ (Koloseliler 2:3). İsa, ‘Oğul’u, Baba’dan başka kimse tanımaz. Baba’yı da Oğul’dan ve Oğul’un O’nu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz’  (Matta 11:27). Burada İsa, Tanrı’yı mükemmel tanıyan tek Oğul olduğunu ima ediyor.  Bu neenle İsa’nın bilgisi sınırsızdır.

Sadece Tanrı herşeyi bilir!

  1. Her yerde bulunması

İsa, kendisinin her yerde bulunduğunu ilân etmiştir. ‘İki veya üç kişi adım uğruna toplandığı zaman, ben aralarındayım.’  İsa, dirildikten sonra öğrencilerine Zeytin Dağında göründüğü zaman, onları dayanan varlığı ve gücünden temin etmiştir.  Etkisi, ölen bir öğrencinin etkisi değil, aralarında yaşayan birinin etkisi olacaktı.  ‘İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.’ (Matta 28:20)

İsa her zaman aralarında olduğu için, halkını koruyabilir ve onları teselli edebilir.  Bu nedenle onlara yararlı olacak saydığı şeylerden hariç, hiç bir dert dokunamaz.

Sadece Tanrı her yerde bulunur!

  1. Yaratılış İşi

Yuhanna Müjdesi, İsa hakkında ‘Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı’ (Yuhanna 1:3) diye yazıyor.  Başka bir yerde bu sözler yazılmış, ‘Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.’ (Koloseliler 1:16,17)

İsa hakkında şu sözler yazılmıştır: ‘Ya Rab, başlangıçta dünyanın temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır’ (İbraniler 1:10). Bu sözler, Davud’un Mezmurlarında (Zebur) Tanrı’dan söz etmek için kullanılır. Ama burada İsa’dan söz etmek için kullanılmaktadır.  Bu, her bakımından Tanrı olduğunu sergiliyor.

Sadece Tanrı herşeyin yaratıcısıdır!

  1. Günahları bağışlama yetkisi

Tanrı’nın Sözü, din önderlerinin gittikçe İsa’ya daha karşı oldukları, Tanrısal yetkisinden şüphe ettiklerini tarif ediyor.  İsa’nın günahları bağışlama yetkisiyle Tanrı’ya eşit olduğunu göstermek için, felçli bir adamın iyileştirilmesi hakkında yazıyor.  ‘İsa … felçliye, “Oğlum, günahların bağışlandı” dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler: “Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı’ya küfrediyor! Tanrı’dan başka kim günahları bağışlayabilir?” Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, “Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?” dedi. “Hangisi daha kolay, felçliye, ‘Günahların bağışlandı’ demek mi, yoksa, ‘Kalk, şilteni topla, yürü’ demek mi? Ne var ki, İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye…” Sonra felçliye, “Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine git!” dedi.

Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. Tanrı’yı övüyorlar, “Böylesini hiç görmemiştik” diyorlardı (Markos 2:5-12).

Şimdi size bir soru sorayım.  Size karşı kötü bir şey yaptığımı, ama başka bir kişinin bana yaklaşarak, ‘O kişiye yaptığın şey için seni bağışlıyorum!’ dediğini hayal ediniz.  Bu size doğal  geliyor mu?  Tabii ki değil! Beni bağışlama hakkı, sadece size ait olacaktı.  Yani İsa günahları bağışladığı zaman, Tanrı olduğunu ilân ediyordu. Yoksa, öyle yapması tuhaf olacaktı.  Hepimiz, istisnasız Tanrı’ya karşı günah işledik.  Bu nedenle, sadece Tanrı bizi bağışlayabilir ve suçsuz sayabilir.

Hiçkimse, kâhin veya peygamber, günahları bağışlayamaz.  Tanrı’dan başka hiçkimse, günahları bağışlayamaz dedikleri zaman, din bilginleri haklıydı.  Çarmıha gerilmeden bir kaç saat önce, İsa günahların bağışlanmasının ölümü aracılığıyla sağlanacağını belli etmiştir (Matta 26:28).  Hak ettiğimiz cezayı çekerek, yedek olmak için kendi günahsız yaşamını feda etmiştir.

Sadece Tanrı günahları bağışlama yetkisine sahiptir!

Kendisine dua edilmeyi ve tapınmayı kabul etmesi

Tanrı’dan başka birine tapmak putperestliktir. Petrus Elçi, insanların ona tapınmalarına izin vermemiştir. Kutsal Kitap şöyle yazıyor: ‘[Kornelius] Eve giren Petrus’u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak, “Kalk, ben de insanım” dedi’ (Elçilerin İşleri 10:25,26). Petrus Tanrın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ buyruğuna uyarak, Kornelius’un ona tapınmasına izin vermemiştir.

Vahiy 22:8,9’da melek, Yuhanna’nın ona tapınmasına izin vermemiştir.  Ama İsa, öğrencilerin O’na dua etmelerini söylüyor.  ‘Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım’ (Yuhanna 14:13,14).  Ayrıca dünyadayken çoğu kez insanların İsa’ya tapınmaları hakkında okuyoruz.  Yıldızbilimciler, İsa çocukken Tanrı tarafından O’na yöneltildikten sonra ‘yere kapınarak O’na tapındılar’ (Matta 2:11).  İsa su üstünde yürüyerek öğrencilerine geldiği zaman,  ‘Teknedekiler, “Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlu’sun” diyerek O’na tapındılar’ (Matta 14:33).

İsa, sonra dönüp O’na tapınan (Yuhanna 9:38) kör bir adamı iyileştirdi. İsa’yı dirilişinden sonra gören Tomas, O’na ‘Rabbim ve Tanrım!’ demiştir (Yuhanna 20:28).

İsa’nın Tomas’ı azarlamaması, kendisinin Tanrı olduğunu kabul ettiğini gösteriyor.  Dirilişten sonra, öğrenciler Celile’ye dönmüşlerdir.  ‘İsa’yı gördükleri zaman O’na tapındılar’ (Matta 28:17). İsa, insanların böyle tapınmaları tamamen haklı olarak kabul etmiştir. Hiç bir zaman onu uygunsuz veya yanlış yöneltilmiş olarak reddetmemiştir.

Duaları duyacağına, onlara dinleyeceğine söz vererek ve O’na tapınmayı kabul ederek, İsa, açık olarak Tanrı olduğunu iddia ediyordu.  Bu nedenle, O’na güvenenlerin tüm ruhsal ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Sadece Tanrıya tapınılır ve O’na dua edilir.

  1. Dünyanın yargıcı olması

İsa, bir gün dönüp dünyayı yargılayacağını iddia ediyor.  ‘Çünkü İnsanoğlu’nun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır…O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler O’nun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacaklar’ (Matta 24:27,30,31).

Koyunlar ve keçiler benzetmesinde İsa şöyle demiştir: ‘İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi O’nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‘Sizler, Babam’ın kutsadıkları, gelin!’ diyecek. ‘Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın! Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin! (Matta 25:31-41).  Burada şaşırtıcı olan şeylerin biri, yargılama günü insanların yargılanacağı ölçütün, İsa’yı nasıl karşıladıkları olmasıdır.

Sadece Tanrı yargıçtır!

Kurtarıcı olması

Kutsal Kitap, sadece Yahve, yani Tanrı’nın, Kurtarıcımız olduğunu ilân ediyor.  Örneğin; Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla şunu söylemiştir, ‘Ben, yalnız ben RAB’bim, Benden başka kurtarıcı yoktur’ (Yeşaya 43:11). Tanrı, ayrıca Hoşea adlı başka bir peygamber aracılığıyla şu sözleri söylemiştir: ‘Ama seni Mısır’dan çıkaran Tanrın RAB benim, Benden başka tanrı tanımayacaksın, Çünkü başka kurtarıcı yoktur’ (Hoşea 13:4).

İsa tek ümidimizdir. Bizi kurtarmak ve Tanrı’yla barıştırmak için geldi.

Halbuki İsa Mesih, Kurtarıcımız olarak teşhis edilmiştir!  Yusuf Meryem’le nişanlıyken Rab’bin meleği ona görünerek şu sözleri söylemiştir: ‘Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak’ (Matta 1:20,21).

Sonra bebek (İsa) Beytlehem’de doğmuştur. ‘Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rab’bin bir meleği onlara göründü ve Rab’bin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara, “Korkmayın!” dedi. “Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir(Luka 2:8-11).  Filipililer 3:20, Titus 2:13, 3:16; 2 Petrus 1:1, 2:20, 3:18 gibi bir çok başka parça, İsa’yı Kurtarıcı olarak teşhis ediyor.

Çarmıha gerilmeden hemen önce İsa, günahların bağışlanması, ölümü aracılığıyla olacağını belli etmiştir (Matta 26:28). Hak ettiğimiz cezayı çekerek yedek olmak için kendi günahsız yaşamını feda etmiştir.

Sadece Tanrı Kurtarıcıdır!

İSA KURTULUŞ YOLUDUR

Kimliğinden dolayı, İsa hiç bir insan veya meleğin yapamadığı işi becermiştir: bizim gibi günahkârların bağışlama yolunu sağlamıştır.  İnsanı Tanrı’yla birleştirmiştir.  Tanrı ve insan arasındaki bozulan arayı kim onarabilir?  Araya köprü kurabilen tek biri, hem Tanrı hem insan olan biridir.  İsa, çarmıhta öldüğü zaman, mükemmel insanî yedeğimiz olarak ölmüştür.  Günahlarımızdan ötürü hak ettiğimiz cezayı çekmiştir. Bizi Tanrı’dan ayıran engeli kaldırmıştır.  Ama nasıl bir adam, o kadar çok kişi için yedek olmuştur?  İsa, ayrıca Tanrı’nın oğlu olduğu için, sunusu O’na iman eden herkesin günahlarını silme gücüne sahiptir.  Sınırsız Tanrı’ya karşı günah işlemek, sınırsızca günah işlemek demektir. Ve sınırsızca cezalandırılmayı hak ediyor.  Kendi halimize bırakılsaydık, perişan olacaktık. Sadece İsa, Tanrı’nın sınırsız Oğlu, yerimize o sınırsız cezayı çekebilmiştir.

Kurtulmak için ne yapmam gerekir?

Bir adam, Pavlus elçiye bu soruyu sormuştır: ‘Kurtulmak için ne yapmam gerekir?’  Pavlus şu yanıtı vermiştir: ‘Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz’ (Elçilerin İşleri 16:31). İsa şöyle demiştir: ‘Kapı Ben’im.  Bir kişi benim aracılığımla içeri girerse kurtulur’ (Yuhanna 10:9).

O’na güvenenlere İsa ne vaatları veriyor?

Bir gurup insan, bir gün İsa’ya bu soruyu sormuştur: ‘ “Tanrı’nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?” İsa, “Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir” diye yanıt verdi… “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi…“Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam” (Yuhanna 6:28-37).

Tanrı’nın Sözü, ‘Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır’ (Yuhanna 3:36) ve ‘Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun’ (Yuhanna 3:16) diye yazıyor.

İsa, bir kadına konuşurken şöyle demiştir, ‘Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?’ (Yuhanna 11:25-26).  Bunlar harika vaatlardır. Kurtulmak için, İsa’ya iman etmenin gerekli olduğunu, O’nsuz kurtuluşun olmadığını gösteriyorlar.  Kendi kimliği ve başkalarının yaşamlarındaki etkisi hakkında İsa’nın yaptığı kadar büyük iddialar yapan başka biri yoktur.

Tanrı’nın Sözü bu vaadı veriyor: ‘Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi’ Yuhanna 1:12