Kutsal Kitap Değiştirildi mi?

Kutsal Kitap Nedir?

Tarih boyunca, Tanrı, insana nasıl yaşaması gerektiği ve cenneti bulma yolu hakkında bilgi vermiştir.

Türkçe’de ‘kutsal kitap’ veya ‘Kitabı Mukaddes’ diye çevirilen İngilizce ‘Bible’ sözcüğü, Grekçe kaynaklıdır ve basit olarak kitap anlamına geliyor.  Yaklaşık olarak kırk yazar tarafından, üç farklı dille, aşağı yukarı 1600 yıl boyunca (M.Ö. 1500 – M.S. 100 yıllar boyunca) yazılan toplu bir eserdir.  Tüm tarih boyunca en yaygın kitaptırç Ya tam olarak, ya kısmen olmak üzere iki binden fazla dil ve diyalekte çevrilmiştir.

Kutsal Kitap, Tanrı esinlemesidir ve hatasızdır.  Tanrı, Kutsal Ruh aracılığıyla insanlara konuşmuştur ve onlar Kutsal Ruh’un esinlemesiyle yazmışlardır.  Kutsal Kitap, şöyle yazıyor, ‘Kutsal Yazılar’daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.  Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler’  (İncil, 2 Petrus 1:19-21).  Pavlus Elçi, şöyle yazmıştır: ‘Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır’ (İncil, 2 Timoteyus 3:16).  Demek ki Kutsal Kitap, Tanrı’nın Sözüdür ve hitap ettiği her konuda hatasızdır.

Kutsal Kitap, birçok yazı üslubu içeriyor, örneğin şiir, anlatım, tarih, hukuk ve peygamberlik.  Hıristiyan imanının temelidir.  Hıristiyan imanlıya, Tanrı’nın Sözünü yaşamında nasıl uygulayacağını öğretiyor.  Kutsal Kitap iki ana kısımdan oluşur: Eski Antlaşma, İsa Mesih’in doğumundan önce İbranice olarak (bir kaç parça ise Aramice olarak) yazılmıştır.  İkinci kısım ise, İsa’nın ölümünden sonraki ilk yüzyılda, Grekçe olarak yazılan Yeni Antlaşmadır.

Eski Antlaşmadaki Kitaplar

Bunlar Musa, Davut ve Yeşaya gibi peygamberler tarafından yazılmışlardır.  39 kitap var:

Yasa Kitapları (tevrat) – Musa’nın 5 kitabı: Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım, Yasa’nın Tekrarı.

Tarihsel Kitaplar – 12 kitap: Yeşu, Hakimler, Rut, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Krallar, 2. Krallar, 1. Tarihler, 2. Tarihler, Ezra, Nehemya, Ester.

Şiirsel Kitapler – 5 kitap: Eyüp, Mezmurlar (Zebur), Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz, Ezgiler Ezgisi.

Peygamberlikler – 17 kitap: Ana Peygamberler: Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel, Daniel;  yardımcı peygamberler: Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya, Malaki.

Yeni Antlaşmadaki Kitaplar

Kutsal Kitabın ikinci kısmı sık sık ‘incil’ olarak geçiyor – incilin esas anlamı – müjdedir.  İlk dört kitap  (onlara ‘müjdeler’ adı verilir) İsa’nın dünyadaki yaşamı hakkındadır. Yani İsa’nın Müjdesi, Yeni Antlaşmadaki diğer yazılarla birlikte Matta, Markos, Luka ve Yuhanna müjdelerinde ilân edilir.

Yeni Antlaşma, Grekçe olarak, İsa’yı tanıyan veya O’nu tanıyanlar tarafından yönetilen insanlar tarafından yazılan 27 kitaptan oluşur.  Bu kitapların listesi budur:

Müjdeler – 4 kitap: Matta, Markos, Luka, Yuhanna.

Elçilerin İşleri Luka tarafından yazılmıştır, ilk Hıristiyanları ve inanlılar topluluğun başlangıcını tarif ediyor.

Pavlus Elçi tarafından yazılan mektuplar – 13 kitap: Romalılar, 1 Korintliler, 2 Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, 1 Selanikliler, 2 Selanikliler, 1 Timoteyus, 2 Timoteyus, Titus, Filemon.

Başka mektuplar – 8 kitap: İbraniler, Yakup, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yuhanna, 2 Yuhanna, 3 Yuhanna, Yahuda

Vahiy Bu kitap, İsa’nın öğrencilerinden biri, Yuhanna tarafından yazılmıştır (bu aynı Yuhanna, müjdelerin birini de yazmıştır)  Kutsal Kitap’taki bu son kitap, İsa tarafından Yuhanna’ya verilen bir görümü anlatıyor.  Hıristiyanların karşılaşacakları baskı ve dertleri tasvir ediyor, gözlerini İsa Mesih’in dönüşünde olacak şeylere dikerek, ümitli kalmaları için cesaret veriyor.

Kutsal Kitabın baştan başa olan haberi

Kutsal Kitap, ‘nereden kaynaklandık?’ sorusuyla başlıyor. ‘Nereye gidiyoruz?’ sorusuyla da sona eriyor.  İnsanın Aden bahçesinde yaratılmasını, günah işleyerek Tanrı’yla aralarının bozulmasını tasvir ediyor.   Sonra, Tanrı’nın kendisi için İbrahim’in ailesinden gelen İsrailli halkı, özel olarak seçtiğini anlatıyor.  Tanrı, insanın Kendisiyle olan ilişkisini iyileştirecek bir Kurtarıcı olarak gelecek olan Mesih’i, İsraillilerin arasından göndereceğine söz verdi.

Kutsal Kitap, Tanrı’nın İsa Mesih hakkındaki peygamberlikleri gerçekleştirerek tarihteki işin izahıdır.  İsa bakire bir kızın rahminden doğdu.  Eski Antlaşmada vaad edildiği gibi, günahımızın hak ettiği cezayı çekerek çarmıhta öldü.  Örneğin doğumundan yedi yüzyıl önce, Yeşaya adlı bir pegyamber, gelecekteki Mesih’in ne yapacağı ve neden geleceği konusunda önceden şunu bildirmişti:  ‘Aslında hastalıklarımızı O (İsa) üstlendi, acılarımızı O yüklendi. Bizse, Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza, Ona verildi. Bizler, onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz, koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz, kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını….Şiddete başvurmadığı, ağzından hileli söz çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı’ (Yeşaya 53:4-9).

Tıpkı Yeşaya’nın peygamberlik ettiği gibi, İsa mükemmel, günahsız bir yaşam sürdürdü. Yanlış biri olarak suçlandığı zaman, ağzını açmadı. Kötü insanların arasında öldü; biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Zengin bir adamın mezarına yatırıldı.  Bu şeylerin tümü, Yeşaya’nın önceden bildirdiği gibi, bizim suçumuzdan dolayıydı.  İsa’nın ölümünden sonra, Petrus Hıristiyanlara şu sözleri yazdı: ‘Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun yaralarıyla şifa buldunuz. Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse canlarınızın Çobanı’na ve Gözetmeni’ne döndünüz.’ (1 Petrus 2:24,25)

İsa, ölüler diyarında kalmadı. Ölümden dirildi. Yaşıyor ve bir gün büyük yargıç olarak tekrar gelecek.  O’na güvenenleri ödüllendirecek ve kurtuluş armağanını reddedenleri cezalandıracak. Hem eski hem yeni antlaşma, meshedilmiş. İsa Mesih’in kimliğini ve işini vurguluyor.

Aşağıdaki resimler Kutsal Kitab’ın en önemli haberinin bir özetini veriyor.  Büyük sorunumuzu ve onun çözümünü gösteriyorlar.

Sorun
Günahlı yüreklerimizden dolayı, büyük bir uçurum

bizi Tanrı’dan ayırıyor. Hepimiz eylemlerimiz,

sözlerimiz ve düşüncelerimizde kötülük yaptık.

İnsanın Çözümü

 

İnsanlar çeşitli şekillerde Tanrı’ya ulaşmaya çalışıyor:

Iyi işlerle, dürüst bir yaşamla, dini hareketlerle…

Ama tüm bu çabalar yaramaz – ara hâlâ kalıyor!

Ve aslında bağışımızın tam olarak değil ama hemen

hemen Tanrı’ya ulaşması söz konusu değil. Gerçek

budur: hepimiz Tanrı’nın şartlarından sınırsız olarak

yoksun kaldık.

Tanrı’nın Çözümü

 

İsa tek ümidimizdir. Bizi kurtarmak

ve Tanrı’yla barıştırmak için geldi.

Yazarı bilinmeyen aşağıdaki parağraf, (sık sık parasız olarak dağıtılacak Kutsal Kitapların önünde basılan bir parağraftır) İsa’nın izleyicileri, Kutsal Kitap hakkındaki inançlarını güzel bir şekilde özetliyor:

Bu kitap Tanrı’nın düşünceleri, insanın durumu, kurtuluş yolu, günahkârların mahkûmiyeti ve imanlıların mutluğunu tasvir ediyor.  Öğretişleri kutsal, emirleri zorlayıcı, tarihi doğru ve kararları değişmezdir.  Hikmetli olmak için, onu okuyun, kurtulmak için ona inanın ve kutsal olmak için onu yerine getirin.  Yol göstermek için ışık, beslemek için yemek, neşelendirmek için teselli sağlıyor.  Yolcunun haritası, kılavuzun pusulası, askerin kılıcı ve Hıristiyanın belgesidir.  Kutsal Kitap’ta cenneti yeniden getirerek açıyor ve cehennemin kapıları açığa vuruluyor.  Büyük teması Mesih, hedefi iyiliğimiz, amacı ise Tanrı’nın yüceltilmesidir.  Onu ağır ağır, sık sık ve duayla okuyun.  Zenginlik hazinesi, yücesel bir cennettir.  En büyük çabayı ödüllendirecek ve kutsal yazılarını küçümseyenleri, mahkûm edecek.  Kitapların kitabı – Tanrı’nın kitabı – Tanrı’nın insana vahyidir.

 

Kutsal Kitap değiştirildi mi?

Sık sık bu soruyu duyuyorum.  Birçok insane, Hıristiyanların Kutsal Yazılarının değiştirildiği öğretiliyor.  Ama bu iddianın ne kadar ciddi olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu iddia, Tanrı’nın tevrat, Zebur ve İncil’de verdiği sözüne saldırmak demektir.  Bugün, İsa’nın izleyicilerinin elinde olan Kutsal Kitap, ilk Kutsal Kitabın aynısıdır.  Yozlaştırılmış olması mümkün değil.  Bu gerçekleri düşünün…

  1. Tanrı’nın ciddi uyarısı

Hıristiyanlar Kutsal Yazılarını çok seviyorlar. Asla birinin onları değiştirmesine izin vermeyeceklerdi.  Kutsal Kitap, onu değiştirmeye çalışanları, sert olarak cezalandırılacağına dair uyarı yapıyor.  Binlerce yıl once, Tanrı Musa aracılığıyla (tevratta) şu buyruğu verdi, ‘Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın. Ama size bildirdiğim Tanrınız RAB’bin buyruklarına uyun.’ (Yasa’nın Tekrarı 4:2).

Dört yüzyıl sonra Süleyman şöyle yazmıştır, ‘Tanrı’nın her sözü güvenilirdir, O kendisine sığınan herkese kalkandır. O’nun sözüne bir şey katma, yoksa seni azarlar, yalancı çıkarsın’ (Süleyman’ın Özdeyişleri 30:5-6).

Kutsal Kitab’ın, son kitabı yazılırken bile Tanrı, Yuhanna elçi aracılığıyla da şu uyarıyı vermiştir, ‘Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır’ Vahiy 22:18-19)

Bu uyarılar açıktır.  Hiç bir imanlı, Tanrı’nın sözünü değiştirmeye cesaret etmezdi.